Kỳ thủ Việt Nam liên tiếp gây bất ngờ tại World Cup cờ vua nữ 2017

Kỳ thủ Việt Nam liên tiếp gây bất ngờ tại World Cup cờ vua nữ 2017

Kỳ thủ Việt Nam liên tiếp gây bất ngờ tại World Cup cờ vua nữ 2017